Dom Studencki

 


INFORMACJE

Dyżury dziekanatu - obsługa socjalna studenta:
Poniedziałki i wtorki - od 10:00 do 13:00
Środy - NIECZYNNE
Czwartki i piątki - od 10:00 do 13:00

O miejsce w Domu Studenckim może ubiegać się student uznany za zamiejscowego, czyli zameldowanego na stałe w miejscowości poza granicami administracyjnymi Poznania, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniłby studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Przy przyznawaniu miejsca w Domu Studenta ponadto uwględnia się:

 • trudną sytuację rodzinną udokumnetowaną tak jak do stypendium socjalnego;
 • szczególną aktywność studenta na terenie Uczelni;
 • wysoką średnią ocen w elektronicznym indeksie;
 • wyczynowe uprawianie sportu.

ZASADY

Miejsca w Domu Studenckim na kolejny rok akademicki są przyznawane do połowy września poprzedniego roku akademickiego przez Komisję Stypendialną. Niewykorzystane miejsca zasilają Pulę Rektorską i są przyznawane przez Prorektora ds. Studiów.


DOKUMENTY

 1. Wniosek wypełniony komputerowo, wydrukowany obustronnie i podpisany
 2. W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej należy dostarczyć dokumenty stwierdzające dochód na osobę w rodzinie - analogicznie jak w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne – Dokumnetacja w sekcji Stypendium Socjalne
 3. W przypadku aktywni na terenie Uczeln należy dostarczyć dokuemnty potwierdzające daną aktywność
 4. Zaświadczenie o arytmetycznej średniej ocen ze studiów z całego toku nauczania, jeżeli na tej podstawie student ubiega sie o miejsce w Domu studenta,
 5. Sportowcy dostarczają zaświadczenie o posiadaniu klasie mistrzowskiej lub klasie sportowej.
  Musi być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa związku lub sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz do kiedy jest ważna.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 1. Wniosek o stypendium należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu, wydrukować dwustronnie i podpisać.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumnetację według powyższego.
 3. Oryginalne dokumenty należy dostaczyć osobiście do dziekanatu w trakcie dyżuru:
 • Wydział Nauk o Zdrowiu - pok. 118
 • Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej - pok. 119

lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
Sprawy socjalne studenta
Wydział ... (wpisać odpowiedni) lub "Pula Prorektora"*.

Liczy się data stempla pocztowego

*Studenci składajacy wnioski do Komisji Stypendialnej wysyłają na adres Uczelni z dopiskiem swojego wydziału.
Studenci składający wnioski do Prorektora ds. Studiów wysyłają na adres Uczelni z dopiskiem "Pula Prorektora".


PLIKI DO POBRANIA

UWAGA ! Wszystkie druki wniosków należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu.

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

WNIOSEK DO PROREKTORA DS. STUDIÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM -

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU