Dom Studencki

 


INFORMACJE

Lista studentów AWF Poznań, kórzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim w I terminie

Galeria

Opłaty za miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2022/2023

 

Pokój 3 osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 1-osobowy

Studenci AWF Poznań

450 zł

550 zł

1000 zł

Studenci innych Uczelni

550 zł

650 zł

1200 zł

Osoby z zewnątrz

650 zł

750 zł

1300 zł

 

Harmonogram składania wniosków dla studentów AWF Poznań

 

Harmonogram postępowania w sprawie ubiegania się o zakwaterowanie w Domu Studenckim w roku akademickim 2022/2023
dla studentów nowoprzyjętych

Data

Czynność

01.08.2022r.

rozpoczęcie składania wniosków

23.08.2022r.

zakończenie składania wniosków

do 26.08.2022r.

weryfikacja wniosków

29.08.2022r.

ogłoszenie wyników

do 15. 09. 2022r.

zgłaszanie przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc

do 27.09.2022r.

potwierdzenie przez studentów przyjęcia przydziałów

 

Harmonogram postępowania w sprawie ubiegania się o zakwaterowanie w Domu Studenckim w roku akademickim 2022/2023
dla studentów nowoprzyjętych z drugiego naboru oraz dla odwołujących się

Data

Czynność

14.09.2022r.

rozpoczęcie składania wniosków

19.09.2022r.

zakończenie składania wniosków

do 20.09.2022r.

weryfikacja wniosków

21.09.2022r.

ogłoszenie wyników

do 25. 09. 2022r.

zgłaszanie przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc

do 27.09.2022r.

potwierdzenie przez studentów przyjęcia przydziałów


ZASADY

Prawo do zamieszkania w domu studenckim przysługuje w pierwszej kolejności studentowi, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia odbywanie studiów oraz osobie z niepełnosprawnością.
Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim uwzględnia się również:
1) sieroctwo wnioskodawcy, który nie ukończył 25 roku życia;
2) wychowanie w pieczy zastępczej;
3) posiadanie I, II lub mistrzowskiej międzynarodowej klasy sportowej.

DOKUMENTY

Wnioskodawca przedkłada niezbędne oryginały dokumentów potwierdzające uzasadnienie wniosku. Dopuszczalne jest przedłożenie odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem, na zasadach określonych.


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

KROK I

Wypełnij elektronicznie i wydrukuj dwustronnie wniosek (do pobrania poniżej)

KROK II

Dostarcz wniosek do Sekcji Socjalnej Studenta (pok. 119, Budynek Dydaktyczny) lub

prześlij pocztą na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
Sekcja Socjalna Studenta/DS
 

UWAGA!

Przy składaniu wniosku będzie nadawany nr wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim. Numer wniosku będzie niezbedny do zweryfikowania informacji o otrzynaniu miejsca, która ukaże się na stronie Akademii.
 
 
KROK III
 
Sprawdź na stronie informację o przyznanym miejscu w Domu Studenckim
 

PLIKI DO POBRANIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM