Kredyty studenckie

OSOBY UPRAWNIONE DO KREDYTU

Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego może złożyć:

- student, który nie ukończył 30 roku życia,

- doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

  • PKO Bank Polski S.A.,
  • Bank PEKAO S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

WYKAZ DOKUMENTÓW

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

  • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
  • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
  • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.

OKRES I WARUNKI WYPŁACANIA KREDYTU

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat.

Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz.

Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY

Kredytobiorca niezwłocznie powiadamia instytucję kredytującą o:

1) skreśleniu z listy studentów;

2) urlopie od zajęć w uczelni lub innej przerwie zgodnej z regulaminem studiów;

3) zawieszeniu w prawach studenta;

4) ukończeniu studiów.

SPŁATA KREDYTU

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty.

Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat.

Zmniejszenie raty spłaty kredytu i zawieszenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% jego średniego miesięcznego dochodu.

Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Kredyt studencki może być umorzony częściowo – w przypadku wyróżniającego wyniku ukończenia studiów przez kredytobiorcę albo szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy, w całości – w przypadku trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań, braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy, śmierci kredytobiorcy.

Na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez instytucję kredytującą:

· w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,

· w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,

· w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich

 

NAJLEPSI ABSOLWENCI  2020/2021


Najlepsi absolwenci w roku akademickim 2020/2021 - Pierwszy Stopień Studiów

Najlepsi absolwenci w roku akademickim 2020/2021 - Drugi Stopień Studiów

Najlepsi absolwenci w roku akademickim 2020/2021 - Drugi Stopień Studiów - ciąg dalszy

Najlepsi absolwenci w roku akademickim 2020/2021 - Doktoranci