Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

 


INFORMACJE

Termin składania kompletnych wniosków ustala się do 4 października 2021 r.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyżury Koordynatora - Dział Nauczania, pok. 108 Budynek Dydaktyczny:
Poniedziałek - piątek - od 10:00 do 14:00

Stypendium ministra na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim lub został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz wykazał się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

1)      jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
2)      posiadającemu tytuł zawodowy:
         - magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
         - licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 


ZASADY

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania tego stypendium w roku akademickim 2020/2021 reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 1637).

We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2021 r. Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów, a więc:

 1. w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – od dnia rozpoczęcia tych studiów
 2. w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia

W przypadku dotychczasowych stypendystów ministra, we wniosku można podać jedynie osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra.
We wniosku nie wolno wykazywać osiągnięć, które zostały uzyskane w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Rodzaje znaczących osiągnięć studenta

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 1. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  Aktualny wykaz wydawnictw z dnia 22 lipca 2021 r. znajduje się
  tutaj.
  Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 2. Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy.
  Aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 18 lutego 2021 r. znajduje się
  tutaj.
  Publikacje w czasopismach lub materiałach z konferencji spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 3. Znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego.
 4. Samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową.
 5. Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 1. Autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
 2. Autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu.
 3. Znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli.
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli.
 5. Autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym.
 6. Autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej.
 7. Indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu.
 8. Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 1. Sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), co najmniej:
 • szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
 • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
 • szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
 • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
 • pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
 • miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

2. Rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

 • uniwersjadzie,
 • akademickich mistrzostwach świata,
 • akademickich mistrzostwach Europy,
 • Europejskich Igrzyskach Studentów.

Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć.

Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022


DOKUMENTACJA

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe na rok akademicki ……/…..…, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 725 ze zm.).

2. Dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć naukowych, artystycznych lub znaczących osiągnięć sportowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 725 ze zm.).

3. Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na zamieszczenie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w zbiorze danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przetwarzanie tych danych oraz oświadczenie, że informacje zawarte w części C.1, C.2 lub C.3 wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz są związane z odbywanymi studiami, z wyłączeniem osiągnięć sportowych.

4. Oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział monografii naukowej albo artykuł naukowy.

5. Oświadczenie studenta informujące, że złożone dokumenty w wersji papierowej są identyczną wersją przekazaną na nośniku elektronicznym oraz że są przygotowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD).


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 1. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD).
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumentację według powyższego.
 3. Oryginalne dokumenty należy dostaczyć osobiście do Koordynatora (w przypadku studentów Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim - Filii AWF w Poznaniu w Dziekanacie ZWKF w Gorzowie Wlkp.) w trakcie dyżuru.

PLIKI DO POBRANIA

WNIOSEK

PRZYKŁADY OŚWIADCZEŃ STUDNTA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH OSIĄGNIĘĆ

OŚWIADCZENIE STUDENTA INFORMUJĄCE, ŻE ZŁOŻONE DOKUMNETY W WERSJI PAPIEROWEJ SĄ IDENTYCZNĄ WERSJĄ PRZEKAZANĄ NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM ORAZ ŻE SĄ PRZYGOTOWANE Z WYTYCZNYMI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICWTA WYŻSZEGO

OŚWIADCZENIE STUDENTA O WYRAŻENIU ZGODY NA ZAMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH We WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA W ZBIORZE DANYCH MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, PRZETWARZANIE TYCH DANYCH ORAZ OŚWIADCZENIE, ŻE INFORMACJE ZAWARTE W CZĘŚCI C.1, C.2 LUB C.3 WNIOSKU SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM ORAZ SĄ ZWIĄZANE Z ODBYWANYMI STUDIAMI, Z WYŁACZENIEM OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH