Stypendium dla osób niepełnosprawnych


INFORMACJE

Harmonogram składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Harmonogram postępowania w sprawie przyznawania stypendium socjalnego
oraz dla osób niepełnosprawnych
w roku akademickim 2022/2023

Data

Czynność

19.09.2022r.

rozpoczęcie składania wniosków

03.10.2022r.

zakończenie składania wniosków

do 17.10.2022r.

poprawianie wniosków przez studentów, którym cofnięto wniosek do poprawy

do 25.10.2022r.

weryfikacja i akceptacja wniosków przez Komisję Stypendialną

Ustalona kwota stypendium w roku akademickim 2021/2022 - 600zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium jest przyznawane na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

Student ma obowiązek powiadomienia Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujacej utratę prawa do świadczenia. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego będzie skutkować koniecznoscią zwrotu nienaleznie pobranego stypendium.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium dla osób niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Ta reguła nie znajduje zastosowania w  przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego – wówczas student może otrzymać stypendium tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, nie dłużej niż przez okres 6 lat.


DOKUMENTACJA

  1. Wniosek - wydrukowany dwustronnnie i podpisany własnoręcznie
  2. Aktualne zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności,
  3. Krótki opis tego, w jaki sposób niepełnosprawność ta utrudnia studiowanie (napisany przez siebie)
  4. Oświadczenie(do pobrania poniżej)

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

  1. Wniosek o stypendium należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu, wydrukować dwustronnie i podpisać.
  2. Do wniosku należy dołączyć dokumnetację według powyższego.
  3. Oryginalne dokumenty należy dostaczyć osobiście do dziekanatu w trakcie dyżuru:
  • Wydział Nauk o Zdrowiu - pok. 118
  • Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej - pok. 119

lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
Sprawy socjalne studenta
Wydział ... (wpisać odpowiedni)

Liczy się data stempla pocztowego


PLIKI DO POBRANIA

WNIOSEK O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH