Stypendium dla osób niepełnosprawnych


INFORMACJE

Pierwszy termin składania kompletnych wniosków ustala się do 30 września 2021 r.

Dyżury dziekanatu - obsługa socjalna studenta:
Poniedziałki i wtorki - od 10:00 do 13:00
Środy - NIECZYNNE
Czwartki i piątki - od 10:00 do 13:00

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium jest przyznawane na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

Student ma obowiązek powiadomienia Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujacej utratę prawa do świadczenia. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego będzie skutkować koniecznoscią zwrotu nienaleznie pobranego stypendium.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium dla osób niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Ta reguła nie znajduje zastosowania w  przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego – wówczas student może otrzymać stypendium tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, nie dłużej niż przez okres 6 lat.


DOKUMENTACJA

  1. Wniosek - wydrukowany dwustronnnie i podpisany własnoręcznie
  2. Aktualne zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności,
  3. Krótki opis tego, w jaki sposób niepełnosprawność ta utrudnia studiowanie (napisany przez siebie)
  4. Oświadczenie(do pobrania poniżej)

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

  1. Wniosek o stypendium należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu, wydrukować dwustronnie i podpisać.
  2. Do wniosku należy dołączyć dokumnetację według powyższego.
  3. Oryginalne dokumenty należy dostaczyć osobiście do dziekanatu w trakcie dyżuru:
  • Wydział Nauk o Zdrowiu - pok. 118
  • Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej - pok. 119

lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
Sprawy socjalne studenta
Wydział ... (wpisać odpowiedni)

Liczy się data stempla pocztowego


PLIKI DO POBRANIA

UWAGA ! Wszystkie druki wniosków należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu. Druki należy drukować dwustronnie!

WNIOSEK O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OŚWIADCZENIE

DEKLARACJA NUMERU KONTA BANKOWEGO