Stypendium Rektora

 


INFORMACJE

Harmonogram postępowania w sprawie przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022

od 13 września 2021r. rozpoczęcie składania wniosków w dziekanacie do spraw socjalnych - osobiście lub listownie
12 października 2021r. zakończenie składania wniosków w dizekanacie do spraw socjalnych - osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego)
19 listopada 2021r. ogłoszenie wyników postępowania
do 29 listopada 2021r. sporządzenie oraz wydanie decyzji

Dyżury dziekanatu - obsługa socjalna studenta:
Poniedziałki i wtorki - od 10:00 do 13:00
Środy - NIECZYNNE
Czwartki i piątki - od 10:00 do 13:00

Informacje dla studentów rozpoczynających studia

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na I rok tudiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej lub laureatem/finalista olimpiady stopnia centralnego, o którym mowa w przepisach o systemi oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora otrzymuje każdy student spełniający ww. warunki – liczba stypendiów nie jest ograniczona.

Informacje ogólne

Stypendium rektora może otrzymywać każdy student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (minimum 4.0), osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium rektora można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Prawo do stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

O stypendium rektora mogą ubiegać się także studenci-cudzoziemcy.

Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres 9 miesięcy od października do czerwca. Stypendium rektora może otrzymać do 10% studentów na każdym kierunku i stopniu.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia i średnia ocen uzyskane w poprzednim roku akademickim. Przy ocenie wniosku nie są brane pod uwagę osiągnięcia z innych lat studiów i sprzed rozpoczęcia studiów na danym poziomie. Zasada ta dotyczy również uzyskanych certyfikatów językowych oraz nagród uzyskanych w olimpiadach przedmiotowych w szkole średniej. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, ocena wniosku dotyczy osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia na warunkach określonych we właściwym regulaminie.

Wniosek jest oceniany metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen (minimum 4.0) i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe przyznawana jest określona liczba punktów. Jeśli w danej kategorii jest więcej niż jedno osiągnięcie, punkty się kumulują. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w ww. rankingu. Zasady punktowania przedstwione są poniżej.

Wszystkie osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dokumentuje się odpowiednim zaświadczeniem potwierdzającym osiągnięcie. Zaświadczenie należy dołączyć do składanego wniosku.

Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania innych stypendiów przyznawanych przez samorządy terytorialne oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych wymienionych w Ustawie; podczas starań studenta o stypendium socjalne żadne z tych stypendiów (z wyjątkiem stypendiów za wyniki w nauce przyznawanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi) nie jest uznawane za dochód.


SZCZEGÓŁOWE ZASADY

I Średnia ocen arytmetyczna z całego toku nauczania
4,00 ÷ 4,20 –15 p.
4,21 ÷ 4,40 –20 p.
4,41 ÷ 4,60 –25 p.
4,61 ÷ 4,80 –30 p.
4,81 ÷ 5,00 –35 p.
 
II Osiągnięcia naukowe
 1. czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych z zakresu studiowane kierunku:
 • krajowe – 5 pkt
 • międzynarodowe – 10 pkt
 1. działalność w Kole Naukowym – 3 pkt
 2. wydanie publikacji z listy ministra własciwego ds. szkolnictwa wyższego z zakresu studiowanego kierunku:
 • krajowe – 20 pkt
 • zagraniczne – 25 pkt

4. wydanie publikacji w czasopismach dydaktyczno-metodycznych zwiazanych z kierunkiem studiów:

 • krajowe - 5 pkt
 • zagraniczne - 10 pkt
III Osiągnięcia sportowe i taneczne

Osiągniecia sportowe (link)

Osiągnięcia taneczne (link)

IV Inne osiągnięcia artystyczne z wyłączeniem reprezentowania AWF Poznań w działaniach Kompanii Tańca AWF lub Zespołu Tańca Ludowego AWF – 5 pkt
 
V Wolontariat na rzecz AWF (min. 25 godzin) – 5 pkt
 
    VI Wyróżniająca aktywność w Samorządzie Studenckim potwierzona przez Prorektora ds. Studiów - 3-5-10 pkt

Prorektor będzie brać pod uwagę następujące aspekty:

obecność na spotkaniach RUSS (premiowana będzie jedynie obecność przynajmniej 75%),
czynny udział w pracach Senatu, komisji senackich lub rektorskich, RUSS,
koordynacja wydarzenia organizowanego przez RUSS,
czynny udział w przygotowaniu wydarzeń organizowanych przez RUSS,
reprezentowanie RUSS na terenie miasta Poznania, Gorzowa Wlkp. i na arenie
ogólnopolskiej,

organizowanie pracy RUSS


UWAGI

 • w przypadku równej ilości punków na liście rankingowej decyduje wyższa średnia ocen;
 • wszystkie osiągnięcia wypisane przez studenta we wniosku o stypendium Rektora powinny być potwierdzone (np. kserokopia oficjalnego komunikatu z zawodów sportowych, zaświadczenie z AZS lub Związku Sportowego danej dyscypliny). Dyplom świadczący o udziale w zawodach, nie jest traktowany jako zaświadczenie;
 • potwierdzenie czynnego udziału w konferencji naukowej, kserokopia pierwszej strony publikacji, program konferencji z listą wystąpień i plakatów, zaświadczenie o wolontariacie z liczbą godzin itp.;
 • wszyscy studenci, ubiegający się o stypendium Rektora na podaniu mają obowiązek uzyskać podpis pracownika dziekanatu potwierdzający uzyskanie ocen z zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów oraz średnią ocen;
 • progi punktowe, od których zależy wysokość stypendium Rektora, będą tworzone osobno na każdym kierunku i stopniu studiów;
 • Odwoławcza Komisja Stypendialna nie będzie rozpatrywać dokumentów wytworzonych samodzielnie przez zainteresowanego studenta;
 • w danym roku akademickim bierze się pod uwagę 3 najlepsze osiągnięcia studenta ze wszystkich pól działalności studenta;
 • z jednej imprezy sportowej bierze się pod uwagę tylko jedno najlepsze osiagnięcie;
 • w punktacji osiągnięć sportowych rankingi mistrzowskiej krajowej brane będą pod uwagę tylko zawody objęte punktacją współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży (76 dyscyplin)
 • w punktacji osiagnieć sportowych klasowikowane będą tylko zawody w gruppie wiekowej junior, młodzieżowiec i senior.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 1. Wniosek o stypendium należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu, wydrukować dwustronnie i podpisać.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumnetację potwierdzjącą średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe
 3. Oryginalne dokumenty należy dostaczyć osobiście do dziekanatu w trakcie dyżuru:
 4. Wydział Nauk o Zdrowiu - pok. 118
 5. Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej - pok. 119

lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
Sprawy socjalne studenta
Wydział ... (wpisać odpowiedni)

Liczy się data stempla pocztowego


PLIKI DO POBRANIA

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA

OŚWIADCZENIE

DEKLARACJA NUMERU KONTA BANKOWEGO