Stypendium Rektora

 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

STYPENDIUM REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH AWF W POZNANIU I ZWKF W GORZOWIE WLKP.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2019 Rektora AWF w Poznaniu z dn. 28.08.2019 r. (Regulamin Świadczeń dla Studentów i Doktorantów AWF w Poznaniu) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendium Rektora.  

Załącznikiem nr 1 do powyższego Zarządzenia  jest PUNKTACJA  DO  STYPENDIUM  REKTORA.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz studenci Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki naukowe lub sportowe albo artystyczne mogą ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora.

Stypendium Rektora może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen (minimum 4,0) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zaliczył rok studiów (semestr zimowy i letni) w terminie określonym w regulaminie studiów.

ABY UBIEGAĆ SIĘ O TO STYPENDIUM NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  REKTORA NA  FORMULARZU  UCZELNI.

Formularz należy wyedytować komputerowo, wydrukować dwustronnie (po dwóch stronach kartki!!!), a po wydrukowaniu  podpisać  własnoręcznie.

Formularz znajduje się w następującej lokalizacji:

http://dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Socjalne/rok%20akademicki%202019-2020/WNIOSKI/Sprawy_socjalne_-_Wniosek_o_przyznanie_stypendium_Rektora.pdf

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:
 
1. Potwierdzające osiągnięcia naukowe studenta. Zalicza się tu: wysoką średnią ocen za poprzedni rok akademicki oraz szczególną aktywność naukową, udokumentowaną czynnym uczestnictwem w Konferencjach naukowych, a także członkostwo i działalność w Kołach Naukowych, potwierdzone przez Opiekuna naukowego odpowiedniego Koła Naukowego.
2. Potwierdzające osiągnięcia artystyczne studenta (odpowiednie zaświadczenia od organizatorów imprez o wysokiej randze artystycznej, zgodne z tabelką punktacji zał. nr 1).
3. Potwierdzenie osiągnięć sportowych, które zawarte są w załączniku numer 1 do Regulaminu Świadczeń dla Studentów i Doktorantów AWF w Poznaniu z dnia 28.08.2019 r.
4. Potwierdzające odbycie  min. 30 godzin wolontariatu na rzecz AWF Poznań/ ZWKF Gorzów.
5. Druk Oświadczenia – ze strony:
 
http://dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Socjalne/rok%20akademicki%202019-2020/WNIOSKI/Sprawy_socjalne_-_Oswiadczenie.pdf
 

Termin składania wniosków wyznacza się od 03 września do 04 października 2019 r.

 

STYPENDIUM REKTORA (PUNKTACJA)

 

1.   wysoka średnia ocen

4,00 ÷ 4,20 –15 p.
4,21 ÷ 4,40 –20 p.
4,41 ÷ 4,60 –25 p.
4,61 ÷ 4,80 –30 p.
4,81 ÷ 5,00 –35 p.

 

1.   osiągnięcia naukowe

·       czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych:
o    krajowych                             – 3 p.
o    Międzynarodowe                   – 6 p.
·       działalność w Kole Naukowym     – 3 p.
·       wydanie publikacji:
o    krajowe                                – 5 p.
o    zagraniczne                          – 10p.

 

2.   osiągnięcia sportowe i taneczne

Tabela nr 1. Wykaz osiągnięć sportowych i tanecznych uzyskiwanych w oficjalnych zawodach sportowych i tanecznych organizowanych przez podmioty uznane w państwowym systemie współzawodnictwa sportowego i tanecznego.

Tabela osiągnięć obejmuje wyniki w sportach olimpijskich w wymiarze wymienionym poniżej. Za osiągnięcia w sportach nieolimpijskich przyznaje się 50% punktów z tabeli (nie dotyczy sportów ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski oraz osiągnięć tanecznych).

Lp.
Opis osiągnięcia
Liczba punktów
    1.  
zdobycie tytułu Mistrza Olimpijskiego*
70 p.
    2.  
zdobycie tytułu Mistrza Świata, Pucharu Świata
45 p.
    3.  
zdobycie tytułu: Wicemistrza Świata, Wicemistrza Olimpijskiego, 2 m. w Pucharze Świata
40 p.
    4.  
3 m. w: Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich i Pucharze Świata
35p.
    5.  
zdobycie tytułu Mistrza Europy
35 p.
    6.  
zdobycie tytułu Wicemistrza Europy
30 p.
    7.  
zdobycie tytułu Mistrza Polski
28 p.
    8.  
udział w Igrzyskach Olimpijskich
27 p.
    9.  
udział w reprezentacji narodowej/posiadanie międzynarodowej mistrzowskiej klasy sportowej (kl. MM)
25p.
 10.  
zdobycie Pucharu Polski
25p.
 11.  
zdobycie tytułu: Akademickiego Mistrza Świata, Akademickiego Mistrza Uniwersjady
25 p.
 12.  
zdobycie tytułu: Akademickiego Wicemistrza Świata, Akademickiego Wicemistrza Uniwersjady
23 p.
 13.  
zdobycie 3 m. w Mistrzostwach Europy
20 p.
 14.  
zdobycie tytułu Wicemistrza Polski
20 p.
 15.  
zdobycie 2 m. w Pucharze Polski
18 p.
 16.  
zdobycie 3 m. w: Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Uniwersjady
20 p.
 17.  
udział w Uniwersjadzie
20 p.
 18.  
posiadanie mistrzowskiej klasy sportowej (kl. M) / posiadanie tanecznej mistrzowskiej klasy sportowej (kl. S)
18 p.
 19.  
zdobycie 3 m. w Mistrzostwach Polski
18 p.
 20.  
reprezentowanie AWF we współzawodnictwie studenckim w Akademickich Mistrzostwach Europy (miejsca 1-3)
16 – 14 – 12 p.
 21.  
reprezentowanie AWF we współzawodnictwie studenckim w Akademickich Mistrzostwach Polski (miejsca 1-3)
15 – 12 – 10 p.
 22.  
reprezentowanie AWF we współzawodnictwie studenckim w Akademickich Mistrzostwach Polski w typie Uczelni AWF (miejsca 1-3)
11 – 8 – 6 p.
 23.  
reprezentowanie AWF we współzawodnictwie studenckim w Akademickich Mistrzostwach Poznania i Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej (miejsca 1-3)
8 – 6 – 4 p.
 24.  
wielokrotne (minimum 3 razy) reprezentowanie Uczelni lub Klubu AZS AWF Poznań i AZS AWF Gorzów w systemie współzawodnictwa krajowego
7 p.
 25.  
prezentacja własnej choreografii tanecznej na festiwalu zagranicznym
9 p.
 26.  
prezentacja własnej choreografii tanecznej na festiwalu krajowym
8 p.
 27.  
wielkokrotne (minimum 3 razy) reprezentowanie AWF w spektaklach Kompanii Tańca AWF
7 p.
 28.  
I klasa sportowa, posiadanie tanecznej klasy sportowej A
10 p.
 29.  
II klasa sportowa, posiadanie tanecznej klasy sportowej B
5 p.
 30.  
ukończenie sportowej imprezy masowej jako reprezentant AWF
2 p.
*dotyczy osiągnięć z całego cyklu olimpijskiego
 

4.   osiągnięcia artystyczne – nie dotyczy osiągnięć związanych z kierunkiem Taniec           – 5 p.

5.   wolontariat na rzecz AWF, min. 30 godzin                                                                           – 5 p.

 

Uwagi:
 
-  w przypadku równej ilości punków na liście rankingowej decyduje wyższa średnia ocen;
- wszystkie osiągnięcia wypisane przez studenta we wniosku o stypendium Rektora powinny być potwierdzone (np. kserokopia oficjalnego komunikatu z zawodów sportowych, zaświadczenie z AZS lub Związku Sportowego danej dyscypliny). Dyplom świadczący o udziale w zawodach, nie jest traktowany jako zaświadczenie;
-  potwierdzenie czynnego udziału w konferencji naukowej, kserokopia pierwszej strony publikacji, program konferencji z listą wystąpień i plakatów, zaświadczenie o wolontariacie z liczbą godzin itp.;
- wszyscy studenci, ubiegający się o stypendium Rektora na podaniu mają obowiązek uzyskać podpis pracownika dziekanatu potwierdzający uzyskanie ocen z zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów oraz średnią ocen;
- progi punktowe, od których zależy wysokość stypendium Rektora, będą tworzone osobno na każdym kierunku i stopniu studiów;
- Odwoławcza Komisja Stypendialna nie będzie rozpatrywać dokumentów wytworzonych samodzielnie przez zainteresowanego studenta;
- w danym roku akademickim bierze się pod uwagę 3 najlepsze osiągnięcia studenta ze wszystkich pól działalności studenta;
-  wszystkie osiągnięcia sportowe tego samego typu będą punktowane jeden raz, a nie wielokrotnie;
-  z jednej imprezy sportowej bierze się pod uwagę jedno najlepsze osiągnięcie. Wyjątek stanowią osiągnięcia uzyskane na imprezach najwyższej rangi europejskiej i światowej;
-  w przypadku osiągnięcia punktowanego w tabeli nr 1 wyniku sportowego, nie przyznaje się dodatkowych punktów za przynależność do kadry narodowej i olimpijskiej lub posiadanych klas sportowych związanych z tym osiągnięciem.
 
 

WNIOSKI OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020:

UWAGA !  Wszystkie druki wniosków należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu. 

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA- dla studentów kierunku Animacja osób 50+

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA- dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

OŚWIADCZENIE - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia

DEKLARACJA NUMERU KONTA BANKOWEGO

DEKLARACJA NUMERU KONTA BANKOWEGO - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

DEKLARACJA NUMERU KONTA BANKOWEGO - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia