Stypendium Rektora

AKTUALNOŚCI

Listy rankingowe Stypendium Rektora na Wydziale NOZ po rozpatrzeniu odwołań

Listy rankingowe Stypendium Rektora na Wydziale NKF po rozpatrzeniu odwołań


Listy rankingowe studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, którzy złożyli podania o stypendium Rektora na rok akademicki 2020/2021

Listy rankingowe studentów Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej, którzy: 
- złożyli podania o stypendium Rektora na rok akademicki 2020/2021
- otrzymali stypendium Rektora na rok akademicki 2020/2021


REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU 
aneks nr 1/2020
aneks nr 2/2020

Komunikat dotyczący Stypendium Rektora na rok akademicki 2020/2021 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych AWF w Poznaniu oraz Filli ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim


ZASADY

O Stypednium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • uzyskali za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen (minimum 4,0) lub
 • posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zaliczył rok studiów (semestr zimowy i letni) w terminie określonym w regulaminie studiów.

PUNKTACJA

Średnia ocen

4,00 ÷ 4,20 –15 p.
4,21 ÷ 4,40 –20 p.
4,41 ÷ 4,60 –25 p.
4,61 ÷ 4,80 –30 p.
4,81 ÷ 5,00 –35 p.
 

Osiągniecia naukowe

 1. czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych:
 • krajowych – 3 pkt
 • Międzynarodowe – 6 pkt
 1. działalność w Kole Naukowym – 3 pkt
 2. wydanie publikacji:
 • krajowe – 5 pkt
 • zagraniczne – 10p.

Osiągnięcia sportowe i taneczne

Tabela nr 1. Wykaz osiągnięć sportowych i tanecznych uzyskiwanych w oficjalnych zawodach sportowych i tanecznych organizowanych przez podmioty uznane w państwowym systemie współzawodnictwa sportowego i tanecznego.

Tabela osiągnięć obejmuje wyniki w sportach olimpijskich w wymiarze wymienionym poniżej. Za osiągnięcia w sportach nieolimpijskich przyznaje się 50% punktów z tabeli (nie dotyczy sportów ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski oraz osiągnięć tanecznych).

Lp.
Opis osiągnięcia
Liczba punktów
    1.  
zdobycie tytułu Mistrza Olimpijskiego*
70 p.
    2.  
zdobycie tytułu Mistrza Świata, Pucharu Świata
45 p.
    3.  
zdobycie tytułu: Wicemistrza Świata, Wicemistrza Olimpijskiego, 2 m. w Pucharze Świata
40 p.
    4.  
3 m. w: Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich i Pucharze Świata
35p.
    5.  
zdobycie tytułu Mistrza Europy
35 p.
    6.  
zdobycie tytułu Wicemistrza Europy
30 p.
    7.  
zdobycie tytułu Mistrza Polski
28 p.
    8.  
udział w Igrzyskach Olimpijskich
27 p.
    9.  
udział w reprezentacji narodowej/posiadanie międzynarodowej mistrzowskiej klasy sportowej (kl. MM)
25p.
 10.  
zdobycie Pucharu Polski
25p.
 11.  
zdobycie tytułu: Akademickiego Mistrza Świata, Akademickiego Mistrza Uniwersjady
25 p.
 12.  
zdobycie tytułu: Akademickiego Wicemistrza Świata, Akademickiego Wicemistrza Uniwersjady
23 p.
 13.  
zdobycie 3 m. w Mistrzostwach Europy
20 p.
 14.  
zdobycie tytułu Wicemistrza Polski
20 p.
 15.  
zdobycie 2 m. w Pucharze Polski
18 p.
 16.  
zdobycie 3 m. w: Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Uniwersjady
20 p.
 17.  
udział w Uniwersjadzie
20 p.
 18.  
posiadanie mistrzowskiej klasy sportowej (kl. M) / posiadanie tanecznej mistrzowskiej klasy sportowej (kl. S)
18 p.
 19.  
zdobycie 3 m. w Mistrzostwach Polski
18 p.
 20.  
reprezentowanie AWF we współzawodnictwie studenckim w Akademickich Mistrzostwach Europy (miejsca 1-3)
16 – 14 – 12 p.
 21.  
reprezentowanie AWF we współzawodnictwie studenckim w Akademickich Mistrzostwach Polski (miejsca 1-3)
15 – 12 – 10 p.
 22.  
reprezentowanie AWF we współzawodnictwie studenckim w Akademickich Mistrzostwach Polski w typie Uczelni AWF (miejsca 1-3)
11 – 8 – 6 p.
 23.  
reprezentowanie AWF we współzawodnictwie studenckim w Akademickich Mistrzostwach Poznania i Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej (miejsca 1-3)
8 – 6 – 4 p.
 24.  
wielokrotne (minimum 3 razy) reprezentowanie Uczelni lub Klubu AZS AWF Poznań i AZS AWF Gorzów w systemie współzawodnictwa krajowego
7 p.
 25.  
prezentacja własnej choreografii tanecznej na festiwalu zagranicznym
9 p.
 26.  
prezentacja własnej choreografii tanecznej na festiwalu krajowym
8 p.
 27.  
wielkokrotne (minimum 3 razy) reprezentowanie AWF w spektaklach Kompanii Tańca AWF
7 p.
 28.  
I klasa sportowa, posiadanie tanecznej klasy sportowej A
10 p.
 29.  
II klasa sportowa, posiadanie tanecznej klasy sportowej B
5 p.
 30.  
ukończenie sportowej imprezy masowej jako reprezentant AWF
2 p.
*dotyczy osiągnięć z całego cyklu olimpijskiego
 

Osiągnięcia artystyczne – nie dotyczy osiągnięć związanych z kierunkiem Taniec – 5 pkt

Wolontariat na rzecz AWF (min. 30 godzin) – 5 pkt


UWAGI

-  w przypadku równej ilości punków na liście rankingowej decyduje wyższa średnia ocen;
- wszystkie osiągnięcia wypisane przez studenta we wniosku o stypendium Rektora powinny być potwierdzone (np. kserokopia oficjalnego komunikatu z zawodów sportowych, zaświadczenie z AZS lub Związku Sportowego danej dyscypliny). Dyplom świadczący o udziale w zawodach, nie jest traktowany jako zaświadczenie;
-  potwierdzenie czynnego udziału w konferencji naukowej, kserokopia pierwszej strony publikacji, program konferencji z listą wystąpień i plakatów, zaświadczenie o wolontariacie z liczbą godzin itp.;
- wszyscy studenci, ubiegający się o stypendium Rektora na podaniu mają obowiązek uzyskać podpis pracownika dziekanatu potwierdzający uzyskanie ocen z zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów oraz średnią ocen;
- progi punktowe, od których zależy wysokość stypendium Rektora, będą tworzone osobno na każdym kierunku i stopniu studiów;
- Odwoławcza Komisja Stypendialna nie będzie rozpatrywać dokumentów wytworzonych samodzielnie przez zainteresowanego studenta;
- w danym roku akademickim bierze się pod uwagę 3 najlepsze osiągnięcia studenta ze wszystkich pól działalności studenta;
-  wszystkie osiągnięcia sportowe tego samego typu będą punktowane jeden raz, a nie wielokrotnie;
-  z jednej imprezy sportowej bierze się pod uwagę jedno najlepsze osiągnięcie. Wyjątek stanowią osiągnięcia uzyskane na imprezach najwyższej rangi europejskiej i światowej;
-  w przypadku osiągnięcia punktowanego w tabeli nr 1 wyniku sportowego, nie przyznaje się dodatkowych punktów za przynależność do kadry narodowej i olimpijskiej lub posiadanych klas sportowych związanych z tym osiągnięciem.

DOKUMENTACJA

 1. Wniosek o stypendium - należy wydrukować dwustronnie i podpisać
 2. Potwierdzenie osiągnięć naukowych studenta. Zalicza się tu: wysoką średnią ocen za poprzedni rok akademicki oraz szczególną aktywność naukową, udokumentowaną czynnym uczestnictwem w Konferencjach naukowych, a także członkostwo i działalność w Kołach Naukowych, potwierdzone przez Opiekuna naukowego odpowiedniego Koła Naukowego.
 3. Potwierdzenie osiągnięć artystycznych studenta (odpowiednie zaświadczenia od organizatorów imprez o wysokiej randze artystycznej)
 4. Potwierdzenie osiągnięć sportowych, które zawarte są w załączniku numer 1 do Regulaminu Świadczeń dla Studentów i Doktorantów AWF w Poznaniu z dnia 28.08.2019 r.
 5. Potwierdzenie odbycia  min. 30 godzin wolontariatu na rzecz AWF Poznań/ ZWKF Gorzów.
 6. Druk Oświadczenia

PLIKI DO POBRANIA

UWAGA !  Wszystkie druki wniosków należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu. 

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA- dla studentów kierunku Animacja osób 50+

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA- dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

OŚWIADCZENIE - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia

DEKLARACJA NUMERU KONTA BANKOWEGO

DEKLARACJA NUMERU KONTA BANKOWEGO - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

DEKLARACJA NUMERU KONTA BANKOWEGO - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia