Stypendium socjalne

 


INFORMACJE

Harmonogram składania wniosków o stypendium socjalne

Harmonogram postępowania w sprawie przyznawania stypendium socjalnego
oraz dla osób niepełnosprawnych
w roku akademickim 2022/2023

Data

Czynność

19.09.2022r.

rozpoczęcie składania wniosków

03.10.2022r.

zakończenie składania wniosków

do 17.10.2022r.

poprawianie wniosków przez studentów, którym cofnięto wniosek do poprawy

do 25.10.2022r.

weryfikacja i akceptacja wniosków przez Komisję Stypendialną

Ustalona wysokość stypendiów w roku akademickim 2021/2022:

Dla I roku studiów I stopnia/jednolitych magisterskich - 750,00zł
Dla pozostałych roczników - 600,00zł

Stypendium socjalne zwiększone
Dla I roku studiów I stopnia/jednolitych magisterskich - 950,00zł
Dla pozostałych roczników - 800,00zł
 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
Łączny okres, przez który przysługuje stypendium wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
 • pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Łączny okres, o którym mowa jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
 
Do w/w okresu wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może ubiegać sie o stypendium socjalne w zwiększonej kwocie. Przez szczególnie uzasadniony przypadek rozumie się w szczególności następujące okoliczności: 

1) sieroctwo wnioskodawcy, który nie ukończył 25 roku życia;
2) wychowanie w pieczy zastępczej;
3) zamieszkanie w domu studenckim lub innym obiekcie i jednoczesne wykazanie dochodu na osobę w rodzinie do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.);
 

ZASADY

Podstawą ubiegania się o wyżej wymienione świadczenia są:

 • wniosek (dostępny poniżej)
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną studenta (wykaz poniżej)
 • zaświadczenia dodatkowe (o uczącym się rodzeństwie, akty urodzenia, zgonu itp.)

Stosownymi dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną studenta i doktoranta są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym, czyli 2021 oraz zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez:

 • studenta lub doktoranta,
 • małżonka studenta lub doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta lub doktoranta albo jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta, doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Osób wymienionych w ostatnim punkcie oraz ich dochodów można nie uwzględniać, gdy:

 • student lub doktorant nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jeden z następujących warunków:
  • ukończył 26 rok życia,
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w Art. 179 ust. 4 pkt 2 UPSW;
 • student, doktorant, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, czyli 2019
  • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż  930,35 zł/m-c, obowiązującego w roku bazowym 2019 oraz w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium (674,- +135,- =809,- x 1,15 = 930,35 zł)
  • nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami.

Zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego należy składać niezależnie od faktu, czy osiągnięto dochody, czy też nie


DOKUMENTACJA

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentacji pozwalającą określić sytuację materialną studenta, a oryginały przedstawić do wglądu. Kserokopie prosimy przygotować w uczelnianym punkcie ksero przed złożeniem wniosku z pełną dokumentacją w Sekcji Socjalnej Studenta

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek 
 2. Zaświadczenia z US wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta (rodzice i uczące się rodzeństwo) oraz studenta o dochodach za 2021 rok. Prosicie Państwo zaświadczenia do celu świadczeń rodzinnych.
 3. Zaświadczenie z ZUS (lub KRUS) o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta (rodzice i uczące się rodzeństwo) oraz studenta za 2021 rok.
 4. W przypadku Studenta i jego uczącego się rodzeństwa, którzy nie ukończyli 26 roku życia, należy dostarczyć również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, w którym wykazane będą dochody za rok rozliczeniowy uzyskane w tzw. „PIT dla Młodych”.
 5. W przypadku braku dochodu któregoś z członków rodziny studenta – oświadczenie osoby, która nie osiągnęła dochodu treści: „Świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że w roku 2021 nie osiągnąłem/-ęłam dochodu i nie odprowadzała składek na ubezpieczenie zdrowotne.”
 6. W przypadku działalności gospodarczej, rozliczanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej należy dostarczyć zaświadczenie z US o rocznym przychodzie w roku 2021 oraz o wysokości stawki opłacanego podatku/ karty podatkowej.
 7. Jeżeli w trakcie roku nastąpiła utrata dochodu przez członka rodziny studenta lub studenta i w momencie składania wniosku nie uzyskuje on już wykazanego w US dochodu, należy dostarczyć kserokopię PIT-11 tej osoby za rok 2021, oraz umowy na podstawie której był zatrudniany albo poświadczenie utraty pracy, w celu odliczenia tych dochodów od dochodów rodziny. Student składa również wniosek do Komisji Stypendialnej o utratę w/w dochodów.
 8. Jeżeli po utracie dochodu nastąpiło uzyskanie nowego dochodu (z nowego miejsca pracy), to należy dostarczyć dokument z nowego miejsca pracy o wysokości dochodów netto z pierwszego w pełni przepracowanego miesiąca.
 9. Rodzice prowadzący gospodarstwo rolne – zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za cały 2021 rok (W przypadku braku innych dochodów niż z gospodarstwa rolnego, osoba prowadząca gospodarstwo rolne pisze oświadczenie o braku innych dochodów poza dochodami z gospodarstwa rolnego). Dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego i dochody pozarolnicze sumuje się.
 10. Zaświadczenia z innych instytucji wypłacających świadczenia niepodlegające opodatkowaniu (alimenty, zasiłki chorobowe, diety, ekwiwalenty, ryczałty itp.). Zaświadczenie należy pobrać  na stronie internetowej: DOS AWF/Studenci/Sprawy socjalne/stypendium socjalne (Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych podatkiem dochodowym).
 11. Dochody z pracy świadczonej za granicą przez członka rodziny (w walucie kraju, w którym pracuje) przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 12. Studenci z rodzin rozbitych - kserokopia sentencji wyroku o rozwodzie lub separacji oraz dokument stwierdzający wysokość przyznanych alimentów (prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności, przekazy pocztowe, przelewy pieniężne z ostatniego roku kalendarzowego). W przypadku braku alimentów - oświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji świadczenia lub wykazane dochody obojga rodziców.
 13. Zaświadczenie ze szkoły (Podstawowej, Liceum, Technikum, Szkół Zawodowych, Uczelni Wyższych) potwierdzające pobieranie nauki przez rodzeństwo.  W przypadku rodzeństwa w wieku przedszkolnym - kserokopia aktu urodzenia.
 14. Sieroty i półsieroty - kserokopia aktu zgonu rodzica /-ów.
 15. Wychowankowie Domów Dziecka lub rodzin zastępczych – zaświadczenia z US i ZUS za 2021 r. Jeżeli student nadal przebywa w rodzinie zastępczej mimo, iż ukończył już 18 lat – sentencja wyroku Sądu w tej sprawie. Wtedy do dochodu rodziny studenta wlicza się także opiekunów prawnych (rodzice zastępczy).

 

Na utrzymaniu rodziców pozostaje rodzeństwo niepełnoletnie, rodzeństwo pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

KROK I
 
Wypełnij elektronicznie i wydrukuj dwustronnie wniosek (do pobrania poniżej)
 
KROK II
 
Dostarcz wniosek, wraz z załączonymi dokumentami do Sekcji Socjalnej Studenta (pok. 118, Budynek Dydaktyczny) lub
prześlij pocztą na adres:
 
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
Sekcja Socjalna Studenta
Liczy się data stempla pocztowego
 
KROK III
 
Sprawdź swój status w Wirtualnej Uczelni. 
Jeżeli wyświetli sie status "DO WYJAŚNIENIA" należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Sekcji Socjalnej Studenta.
Tylko kompletny wniosek będzie rozpatrywany przez Komisję Stypendialną.
 
KROK IV
 
Osoby ze statusem "ROZPATRZONE POZYTYWNIE" pilnie proszone są o odebranie decyzji. 
Termin wypłacenia świadczeń jest zależny od terminu odebrania decyzji.

PLIKI DO POBRANIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ