Stypendium socjalne

 


INFORMACJE

I termin składania kompletnych wniosków - do 30 września 2021 r.
Wnioski stypendialne złożone po tym terminie będą rozpatrywane na bieżąco w kolejnych miesiącach
9 listopada 2021r. odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Stypendialnej, na którym zostaną rozpatrzone tylko kompletne wnioski, które wpłyną do tego terminu do dziekanatu.

Dyżury dziekanatu - obsługa socjalna studenta:
Poniedziałki i wtorki - od 10:00 do 13:00
Środy - NIECZYNNE
Czwartki i piątki - od 10:00 do 13:00

Studenci, którzy składali wnioski o świadczenia stypendialne proszeni są o sprawdzenie statusu złożonego wniosku w Wirtualnej Uczelni.
Osoby ze statusem - rozpatrzono pozytywnie, prosimy o pilne odebranie deczyji w pok. 118/119 w trakcie dyżuru.
Termin wypłacenia świadczeń jest zależny od terminu odebrania decyzji.

Ustalona wysokość stypendiów:

Dla I roku studiów I stopnia/jednolitych magisterskich - 750,00zł
Dla pozostałych roczników - 600,00zł

Stypendium socjalne zwiększone
Dla I roku studiów I stopnia/jednolitych magisterskich - 950,00zł
Dla pozostałych roczników - 800,00zł
 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, z powodu przejściowo trudnej sytuacji życiowej i ze wzgledu na odległość od miejsca zamieszkania. We wniosku o zwiększenie stypendium socjalnego, należy obszernie opisać swoją wyjątkową sytuację.


ZASADY

Podstawą ubiegania się o wyżej wymienione świadczenia są:

 • wniosek (dostępny poniżej)
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną studenta (wykaz poniżej)
 • zaświadczenia dodatkowe (o uczącym się rodzeństwie, akty urodzenia, zgonu itp.)

Stosownymi dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną studenta i doktoranta są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym, czyli 2020 oraz zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez:

 • studenta lub doktoranta,
 • małżonka studenta lub doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta lub doktoranta albo jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta, doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Osób wymienionych w ostatnim punkcie oraz ich dochodów można nie uwzględniać, gdy:

 • student lub doktorant nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jeden z następujących warunków:
  • ukończył 26 rok życia,
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w Art. 179 ust. 4 pkt 2 UPSW;
 • student, doktorant, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, czyli 2019
  • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż  930,35 zł/m-c, obowiązującego w roku bazowym 2019 oraz w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium (674,- +135,- =809,- x 1,15 = 930,35 zł)
  • nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami.

Zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego należy składać niezależnie od faktu, czy osiągnięto dochody, czy też nie


DOKUMENTACJA

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wypełniony komputerowo, wydrukowany obustronnie i podpisany
 2. Zaświadczenia z US wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta (rodzice i uczące się rodzeństwo) oraz studenta o dochodach za 2020 rok. Prosicie Państwo zaświadczenia do celu świadczeń rodzinnych.
 3. Zaświadczenie z ZUS (lub KRUS) o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta (rodzice i uczące się rodzeństwo) oraz studenta za 2020 rok.
 4. W przypadku Studenta i jego uczącego się rodzeństwa, którzy nie ukończyli 26 roku życia, należy dostarczyć również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, w którym wykazane będą dochody za rok rozliczeniowy uzyskane w tzw. „PIT dla Młodych”.
 5. W przypadku braku dochodu któregoś z członków rodziny studenta – oświadczenie osoby, która nie osiągnęła dochodu treści: „Świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że w roku 2020 nie osiągnąłem/-ęłam dochodu i nie odprowadzała składek na ubezpieczenie zdrowotne.”
 6. W przypadku działalności gospodarczej, rozliczanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej należy dostarczyć zaświadczenie z US o rocznym przychodzie w roku 2020 oraz o wysokości stawki opłacanego podatku/ karty podatkowej.
 7. Jeżeli w trakcie roku nastąpiła utrata dochodu przez członka rodziny studenta lub studenta i w momencie składania wniosku nie uzyskuje on już wykazanego w US dochodu, należy dostarczyć kserokopię PIT-11 tej osoby za rok 2020, oraz umowy na podstawie której był zatrudniany albo poświadczenie utraty pracy, w celu odliczenia tych dochodów od dochodów rodziny. Student składa również wniosek do Komisji Stypendialnej o utratę w/w dochodów.
 8. Jeżeli po utracie dochodu nastąpiło uzyskanie nowego dochodu (z nowego miejsca pracy), to należy dostarczyć dokument z nowego miejsca pracy o wysokości dochodów netto z pierwszego w pełni przepracowanego miesiąca.
 9. Rodzice prowadzący gospodarstwo rolne – zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za cały 2020 rok (W przypadku braku innych dochodów niż z gospodarstwa rolnego, osoba prowadząca gospodarstwo rolne pisze oświadczenie o braku innych dochodów poza dochodami z gospodarstwa rolnego). Dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego i dochody pozarolnicze sumuje się.
 10. Zaświadczenia z innych instytucji wypłacających świadczenia niepodlegające opodatkowaniu (alimenty, zasiłki chorobowe, diety, ekwiwalenty, ryczałty itp.). Zaświadczenie należy pobrać  na stronie internetowej: DOS AWF/Studenci/Sprawy socjalne/stypendium socjalne (Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych podatkiem dochodowym).
 11. Dochody z pracy świadczonej za granicą przez członka rodziny (w walucie kraju, w którym pracuje) przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 12. Studenci z rodzin rozbitych - kserokopia sentencji wyroku o rozwodzie lub separacji oraz dokument stwierdzający wysokość przyznanych alimentów (prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności, przekazy pocztowe, przelewy pieniężne z ostatniego roku kalendarzowego). W przypadku braku alimentów - oświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji świadczenia lub wykazane dochody obojga rodziców.
 13. Zaświadczenie ze szkoły (Podstawowej, Liceum, Technikum, Szkół Zawodowych, Uczelni Wyższych) potwierdzające pobieranie nauki przez rodzeństwo.  W przypadku rodzeństwa w wieku przedszkolnym - kserokopia aktu urodzenia.
 14. Sieroty i półsieroty - kserokopia aktu zgonu rodzica /-ów.
 15. Wychowankowie Domów Dziecka lub rodzin zastępczych – zaświadczenia z US i ZUS za 2020r. Jeżeli student nadal przebywa w rodzinie zastępczej mimo, iż ukończył już 18 lat – sentencja wyroku Sądu w tej sprawie. Wtedy do dochodu rodziny studenta wlicza się także opiekunów prawnych (rodzice zastępczy).

 

Na utrzymaniu rodziców pozostaje rodzeństwo niepełnoletnie, rodzeństwo pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 1. Wniosek o stypendium należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu, wydrukować dwustronnie i podpisać.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumentację według powyższego.
 3. Oryginalne dokumenty należy dostaczyć osobiście do dziekanatu w trakcie dyżuru:
 • Wydział Nauk o Zdrowiu - pok. 118
 • Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej - pok. 119

lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
Sprawy socjalne studenta
Wydział ... (wpisać odpowiedni)

Liczy się data stempla pocztowego


PLIKI DO POBRANIA

UWAGA ! Wszystkie druki wniosków należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu oraz drukować dwustronnie (obydwie strony na jednej kartce)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

OŚWIADCZENIE

DEKLARACJA NUMERU KONTA BANKOWEGO

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU