Stypendium socjalne

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

STYPENDIUM SOCJALNE I ZWIĘKSZONE STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ORAZ DOKTORANTÓW PRZYJĘTYCH NA STUDIA DOKTORANCKIE DO ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019
Studenci, u których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051 zł mogą ubiegać się o przyznanie:
- stypendium socjalnego lub
- zwiększonego stypendium socjalnego.
 
Podstawą ubiegania się o wyżej wymienione świadczenia są:
wnioski złożone na formularzach Uczelni, dostępne na stronie internetowej: DOS AWF/Studenci/Sprawy socjalne/stypendium socjalne)
 
UWAGA! WYMAGANE  SĄ  DOKUMENTY  EDYTOWANE  KOMPUTEROWO  ORAZ  DRUKOWANE DWUSTRONNIE (po obu stronach kartki)!!!
-     dokumenty pozwalające określić sytuację materialną studenta
-     zaświadczenia dodatkowe (o uczącym się rodzeństwie, akty urodzenia, zgonu itp.) 

Stosownymi dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną studenta i doktoranta są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym czyli 2018 oraz zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez:

a.    studenta lub doktoranta

b.    małżonka studenta lub doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta lub doktoranta albo jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

c.    rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta, doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

d.    Osób wymienionych w punkcie c oraz ich dochodów można nie uwzględniać gdy:

1.    student lub doktorant nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jeden z następujących warunków:
- ukończył 26 rok życia,
- pozostaje w związku małżeńskim,
- ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w Art. 179 ust. 4 pkt 2 UPSW
2.    Student, doktorant, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:
- posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, czyli 2017
- posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
- jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż  930,35 zł/m-c, obowiązującego w roku bazowym 2017 oraz w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium (674,- +135,- =809,- x 1,15 = 930,35 zł)
- nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami.
 
 
ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH Z URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY SKŁADAĆ NIEZALEŻNIE OD FAKTU, CZY OSIĄGNIĘTO DOCHODY, CZY TEŻ NIE.
 

Wymagane dokumenty:

1. Zaświadczenia z US wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta (rodzice i uczące się rodzeństwo) oraz studenta o dochodach za 2018 rok. Prosicie Państwo zaświadczenia do celu świadczeń rodzinnych.

2. Zaświadczenie z ZUS (lub KRUS) o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta (rodzice i uczące się rodzeństwo) oraz studenta za 2018 rok.

3. W przypadku braku dochodu któregoś z członków rodziny studenta – oświadczenie osoby, która nie osiągnęła dochodu treści:

„Świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że w roku 2018 nie osiągnąłem/-ęłam dochodu i nie odprowadzała składek na ubezpieczenie zdrowotne.”

4. W przypadku działalności gospodarczej, rozliczanej w formie ryczałtu lub karty podatkowejnależy dostarczyć zaświadczenie z US o rocznym przychodzie w roku 2018 z działalności opłacanej na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej oraz o wysokości stawki opłacanego podatku/ karty podatkowej.

5. Jeżeli w trakcie roku nastąpiła utrata dochodu przez członka rodziny studenta lub studenta i w momencie składania wniosku nie uzyskuje on już wykazanego w US dochodu, należy dostarczyć kserokopię PIT-11 tej osoby za rok 2018, oraz umowy na podstawie której był zatrudniany albo poświadczenie utraty pracy, w celu odliczenia tych dochodów od dochodów rodziny. Student składa również wniosek do Komisji Stypendialnej o utratę w/w dochodów.

6. Jeżeli po utracie dochodu nastąpiło uzyskanie nowego dochodu (z nowego miejsca pracy), to należy dostarczyć dokument z nowego miejsca pracy o wysokości dochodów netto z pierwszego w pełni przepracowanego miesiąca.

7. Rodzice prowadzący gospodarstwo rolne – zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za cały 2018 rok (W przypadku braku innych dochodów niż z gospodarstwa rolnego, osoba prowadząca gospodarstwo rolne pisze oświadczenie o braku innych dochodów poza dochodami z gospodarstwa rolnego). Dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego i dochody pozarolnicze sumuje się.

8. Zaświadczenia z innych instytucji wypłacających świadczenia niepodlegające opodatkowaniu (alimenty, zasiłki chorobowe, diety, ekwiwalenty, ryczałty itp.). Zaświadczenie należy pobrać  na stronie internetowej: DOS AWF/Studenci/Sprawy socjalne/stypendium socjalne (Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych podatkiem dochodowym).

9. Dochody z pracy świadczonej za granicą przez członka rodziny (w walucie kraju, w którym pracuje) przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

10. Studenci z rodzin rozbitych - kserokopia sentencji wyroku o rozwodzie lub separacji oraz dokument stwierdzający wysokość przyznanych alimentów (prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności, przekazy pocztowe, przelewy pieniężne z ostatniego roku kalendarzowego). W przypadku braku alimentów - oświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji świadczenia lub wykazane dochody obojga rodziców.

11. Zaświadczenie ze szkoły (Podstawowej, Liceum, Technikum, Szkół Zawodowych, Uczelni Wyższych) potwierdzające pobieranie nauki przez rodzeństwo.  W przypadku rodzeństwa w wieku przedszkolnym - kserokopia aktu urodzenia.

12. Sieroty i półsieroty - kserokopia aktu zgonu rodzica /-ów.

13. Wychowankowie Domów Dziecka lub rodzin zastępczych – zaświadczenia z US i ZUS za 2018 r.. Jeżeli student nadal przebywa w rodzinie zastępczej mimo, iż ukończył już 18 lat – sentencja wyroku Sądu w tej sprawie. Wtedy do dochodu rodziny studenta wlicza się także opiekunów prawnych (rodzice zastępczy).

 

Na utrzymaniu rodziców pozostaje rodzeństwo niepełnoletnie, rodzeństwo pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 
Student lub doktorant ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości wypełnia wniosek o zwiększenie stypendium socjalnego(dostępny na stronie internetowej: DOS AWF/Studenci/Sprawy socjalne/stypendium socjalne), uzasadniając wyjątkowość sytuacji konkretnego studenta, która pozwoli Komisji Stypendialnej przyznać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (bardzo  obszerna  motywacja wniosku!!!).
 
 
Pierwszy termin składania kompletnych wniosków ustala się od dnia 30 sierpnia do dnia 30 września 2019r. w Dziekanacie – Sprawy Socjalne Studenta, p. 118-119.
Wnioski stypendialne złożone po tym terminie będą rozpatrywane w terminie późniejszym (w miarę spływania wniosków).

 

WNIOSKI OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020:

UWAGA ! Wszystkie druki wniosków należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia

WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

OŚWIADCZENIE - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia

DEKLARACJA NUMERU KONTA BANKOWEGO

 

DEKLARACJA NUMERU KONTA BANKOWEGO - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

DEKLARACJA NUMERU KONTA BANKOWEGO - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - dla kierunku Dietetyka, studiów II stopnia