Zapomoga

 


INFORMACJE

Dyżury dziekanatu - obsługa socjalna studenta:
Poniedziałki i wtorki - od 10:00 do 13:00
Środy - NIECZYNNE
Czwartki i piątki - od 10:00 do 13:00

Wnioski można składać w roku akademickim od października do września


Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, nieszczęśliwy wypadek, klęski żywiołowe, ciężką chorobę wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny, okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Zapomoga nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Zapomoga nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.


DOKUMENTY

  1. Wniosek - należy w nim opisać trudną sytuację materialną i życiową, która sprawiła, że student wnioskuje o pomoc ze strony Uczelni. Motywacja powinna być dość obszerna, wyczerpująca a nie ogólnikowa.
  2. Dokumenty potwierdzające przedstawioną we wniosku sytuację (np. z Urzędu Stanu Cywilnego,  zaświadczenia  lekarskie,  inne  zaświadczenia  właściwych instytucji  i urzędów potwierdzające okoliczności opisane we wniosku)
  3. Zaświadczenia  o  dochodach  rodziny  studenta,  z  wyjątkiem  studentów,  którzy otrzymują stypendium socjalne.
  4. Student mający członków rodziny uczących się do 26 roku życia, dostarcza zaświadczenie o pobieraniu nauki tych członków, a w przypadku, gdy uzyskanie w/w zaświadczenia jest niemożliwe, to kserokopię ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

  1. Wniosek o stypendium należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu, wydrukować dwustronnie i podpisać.
  2. Do wniosku należy dołączyć dokumnetację według powyższego.
  3. Oryginalne dokumenty należy dostaczyć osobiście do dziekanatu w trakcie dyżuru:
  • Wydział Nauk o Zdrowiu - pok. 118
  • Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej - pok. 119

lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
Sprawy socjalne studenta
Wydział ... (wpisać odpowiedni)

Liczy się data stempla pocztowego

 


PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o zapomogę