Zapomoga

Zasady przyznawania zapomóg losowych: 
 
1. Student, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej panującą epidemią koronawirusa lub innymi przypadkami losowymi może złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi. 
 
2. Wniosek o przyznanie zapomogi należy napisać w formie podania do JM Rektora AWF. W podaniu tym opisać należy trudną sytuację materialną i życiową, która sprawiła, że student wnioskuje o pomoc ze strony Uczelni. Motywacja powinna być dość obszerna, wyczerpująca, a nie ogólnikowa. 
 
3. Do każdego podania muszą być dołączone dokumenty, które pozwolą ustalić Komisji Stypendialne sytuację finansową studenta i jego rodziny (wyliczyć dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta). 
 
4. WSZYSTKIE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA (wypełnione pliki ze str. internetowej) MUSZĄ BYĆ PODPISANE ORYGINALNYM PODPISEM I ZESKANOWANE, A NASTĘPNIE SKŁADANE DROGĄ MAILOWĄ NA NASTĘPUJĄCE ADRESY: 
- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (studenci WNoKF) lub 
- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (studenci WNoZ) albo 
- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (studenci Filii ZWKF Gorzów). 
 
WNIOSKI BEZ ORYGINALNEGO PODPISU, ZESKANOWANE i PRZESŁANE DROGĄ MAILOWĄ NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU PRZED KOMISJĄ STYPENDIALNĄ.
 
5. Do wniosku obowiązkowo muszą zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających opisywaną sytuację (np. mail od pracodawcy o wstrzymaniu świadczenia pracy lub o rozwiązania umowy) a także oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym również studenta, o wysokości dochodu, które osiągają. 
Oświadczenie o wysokości dochodu studenta oraz pełnoletnich członków jego rodziny stanowią załączniki do podania, które należy pobrać ze strony internetowej, wypełnić i podpisać oryginalnym podpisem, a następnie zeskanować. Oświadczenie o dochodach wypełnia zarówno student, ale również pełnoletni członkowie jego rodziny. Druki oświadczeń znajdują się na stronie DOS w zakładce: studenci/sprawy socjalne/zapomoga jako pliki do pobrania
 
6. Studenci, którzy pobierają obecnie stypendium socjalne, a sytuacja materialna w ich gospodarstwie domowym zmieniła się drastycznie na niekorzyść z uwagi na ograniczenia w działalności wielu firm i instytucji, spowodowane epidemią koronawirusa mogą również wnioskować o jednorazową zapomogę. Powinni oni dostarczyć wraz z podaniem o zapomogę informację o dochodach ze stycznia i lutego 2020 r. oraz np. zaświadczenie od pracodawcy, że wstrzymuje wypłatę poborów. 
 
7. Wnioski o zapomogi mogą składać oczywiście nie tylko ci studenci, których "dotknęła finansowo" pandemia koronawirusa. W takiej sytuacji należy również stosować zasadę, że aby otrzymać zapomogę należy złożyć podanie do Komisji Stypendialnej, w którym student dokładnie i dość obszernie opisze swoją trudną sytuację życiową i spowodowane nią problemy finansowe. Wniosek taki musi być także poparty zaświadczeniami (oświadczeniami) o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta oraz samego studenta także!!!, kserokopiami dokumentów, zaświadczeniami o braku dochodu i powodami takiej sytuacji (dokumentacja podobna lub taka sama jak w przypadkach opisanych powyżej). 
 
8. Osoby uczące się, będące członkami rodziny, dostarczają zaświadczenie o pobieraniu nauki, a w przypadku, gdy uzyskanie w/w zaświadczenia jest niemożliwe, to kserokopię ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 
 
 
 
Pliki do pobrania: