Zapomoga

 


INFORMACJE

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności utratą przez niego, jego małżonka lub rodziców stałego źródła dochodu lub zdarzeniem losowym powodującym krótkotrwałe trudności w studiowaniu, w tym chorobą wnioskodawcy lub członka jego rodziny, urodzeniem dziecka, koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, kradzieżą, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty zdarzenia, uprawniającego do przyznania świadczenia. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
Łączny okres, przez który przysługuje stypendium wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  • pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Łączny okres, o którym mowa jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
 
Do w/w okresu wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

DOKUMENTY

  1. Wniosek z dokładną argumentacją, dlaczego powinna zostać przyznana zapomoga
  2. Dokumenty potwierdzające przedstawioną we wniosku sytuację (np. z Urzędu Stanu Cywilnego,  zaświadczenia  lekarskie,  inne  zaświadczenia  właściwych instytucji  i urzędów potwierdzające okoliczności opisane we wniosku)
  3. Zaświadczenia  o  dochodach  rodziny  studenta,  z  wyjątkiem  studentów,  którzy otrzymują stypendium socjalne.
  4. Student mający członków rodziny uczących się do 26 roku życia, dostarcza zaświadczenie o pobieraniu nauki tych członków, a w przypadku, gdy uzyskanie w/w zaświadczenia jest niemożliwe, to kserokopię ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

KROK I
 
Wypełnij elektronicznie i wydrukuj dwustronnie wniosek (do pobrania poniżej)
 
KROK II
 
Dostarcz wniosek, wraz z załączonymi dokumentami, do Sekcji Socjalnej Studenta (pok. 118, Budynek Dydaktyczny) lub
prześlij pocztą na adres:
 
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
Sekcja Socjalna Studenta
Liczy się data stempla pocztowego
 
KROK III
 
Sprawdź swój status w Wirtualnej Uczelni. 
Jeżeli wyświetli się status "DO WYJAŚNIENIA" należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Sekcji Socjalnej Studenta.
Tylko kompletny wniosek będzie rozpatrywany przez Komisję Stypendialną.
 
KROK IV
 
Osoby ze statusem "ROZPATRZONE POZYTYWNIE" pilnie proszone są o odebranie decyzji. 
Termin wypłacenia świadczeń jest zależny od terminu odebrania decyzji.

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o zapomogę