Sprawy Socjalne - Informacje

KOMUNIKAT dla Wydziału WFSiR dotyczący zasad przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2017/2018

Stypendium Rektora dla najlepszych studnetów i doktoranów - po ponownym rozpatrzeniu wniosku

Uwaga studenci Wydziału WFSiR, studia stacjonarne

Prosimy o niezwłoczny odbiór pozytywnych decyzji dotyczących przyznania stypendium socjalnego (pok. 118)

Lista studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, którzy otrzymali pomoc materialną na rok akademicki 2016/2017 - Komisja Wydziałowa II

Lista studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia, którzy otrzymali pomoc materialną na rok akademicki 2016/2017

Lista studentów AWF, którzy otrzymali miejsce w DS na rok akademicki 2016/2017 - Pula Rektorska I

Lista studentów I roku 2 stopnia 2016/2017, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim AWF na rok akademicki 2016/2017

KOMUNIKAT dla studentów I roku 2 stopnia Wydziału WFSiR przyjętych w roku 2016

Lista studentów I roku I stopnia Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, naboru 2016/2017, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim  AWF na rok akademicki 2016/2017 (Pula Wydziałowa II)

UWAGA Studenci !

Wydziałowa Komisja Stypendialna Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji informuje, że z uwagi na duże zainteresowanie zakwaterowaniem w DS AWF studentów I roku pierwszego stopnia z naboru 2016/2017, termin składania podań zostaje przedłyżony do 29 sierpnia 2016 r.

Lista osób przyjętych do DS AWF zostanie podana 1 września 2016 r.

KOMUNIKAT dotyczący przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2016/2017 dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji, którzy w roku akademickim 2016/2017 rozpoczną naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia

KOMUNIKAT dotyczący stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2016/2017 dla studentów, doktoranów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego, Spotu i Rehabilitacji oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji

KOMUNIKAT dotyczący stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017 dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz/lub stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych

KOMUNIKAT dotyczący stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017 dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych AWF w Poznaniu i ZWKF w Gorzowie

         Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - PUNKTACJA

STYPENDIA POMOSTOWE

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017

KOMUNIKAT dotyczący zwiększenia podstawy naliczania stypendium socjalnego na rok akademicki 2015/2016

W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA ZNAJDĄ PAŃSTWO

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

2. Oświadczenie.

3. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzający, okres zasiłkowy.

4. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolnicznej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

5. Deklarację numeru konta bankowego.

6. Wniosek o zwiększenie stypendium socjalnego.

7. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim - Dziekani.

8. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim - Prorektor ds. Studiów.

9. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób  niepełnosprawnych.

10. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora.

11. Punktację do wniosku o przyznanie stypendium Rektora.