Sprawy Socjalne - Informacje

KOMUNIKAT dla studentów I roku, I stiopnia, przyjętych w roku 2019 w sprawie zasad przyznawania miejsc w Domu Studenckim.

Lista studentów, którzy otrzymali miejsce w DomuDtudenckim AWF na rok akademicki 2019/2020 - Pula Wydziałowa I

KOMUNIKAT dla studentów Wydziału WFSiR dotyczący przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2019/2020

KOMUNIKAT dla studentów Wydziału TiR dotyczący przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2019/2020

UWAGA! Prosimy o odbieranie decyzji administracyjnych dotyczących przyznania stypendium socjalnego. Od tego kiedy zostanie odebrana decyzja zależy wypłata stypendium socjalnego.

KOMUNIKAT dotyczący przedłużenia terminu składania dokumentów do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

LISTA STUDENTÓW, ktrórzy otrzymali miejsce w DS AWF na rok akademicki 2018/2019 - Pula Wydziałowa II  - TiR

LISTA OSÓB, które otrzymały miejsce w DS AWF na rok akademicki 2018/2019 - Pula Rektorska I

LISTA STUDENTÓW, I roku II stopnia naboru 2018/2019, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim AWF na rok akademicki 2018/2019 - Pula Wydziałowa III)

KOMUNIKAT dotyczący stypendium rektora dla najlepszych studnetów na rok akademicki 2018/2019, dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych AWF w Poznaniu i ZWKF w Gorzowie Wlkp.

KOMUNIKAT  dotyczący zasad przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2018/2019 studentom I roku 1 stopnia Wydziału WFSiR przyjętym w roku 2018

KOMUNIKAT dotyczący stypendium socjalnego na rok akademicki 2018/2019 dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz/lub stypendium zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych.

KOMUNIKAT dla Wydziału WFSiR oraz TiR dotyczący zasad przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2018/2019

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - po ponownym rozpatrzeniu wniosku o stypendium

Lista studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia stuidów, którzy otrzymali stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018

Lista studentów Wydziału WFSiR studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia studiów, którzy otrzymali stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018

Lista studentów (1,2) Wydziału WFSiR studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, którzy otrzymali pomoc materialną na rok akademicki 2017/2018 - Komisja Wydziałowa II

Lista studentów Wydziału WFSiR studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, którzy otrzymali pomoc materialną na rok akademicki 2017/2018 - Komisja Wydziałowa I

Lista osób, które otrzymały miejsce w DS AWF na rok akademicki 2017/2018 - Pula Rektorska II

Lista studentów, I roku 1 stopnia oraz I roku 2 stopnia naboru 2017/2018, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim AWF na rok akademicki 2017/2018

Lista studentów AWF, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim AWF na rok akademicki 2017/2018 - Pula Rektorska I

UWAGA STUDENCI ! - dotyczy stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018

JM Prorektor ds. Studiów, dr hab. Andrzej Wieczorek, prof AWF, na wniosek Samorządu Studentów AWF Poznań, przedłuża termin składania dokumentów do stypendium Rektora dla najlepszych studentów do piątku 20 października 2017 r.

UWAGA ! Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji - sprawy socjalne dodatkowo będzie czynny w sobotę 30 września br. w godz. 8:00-12:00

Lista osób, które otrzymały miejsce w DS. Pula II Wydziałowa - Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, I rok 1 stopnia, nabór 2017/2018

KOMUNIKAT dotyczy zasad przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2017/2018 dla studentów Wydziału WFSiR, którzy  w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia.

KOMUNIKAT dla Wydziału WFSiR oraz TiR dotyczący stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 dla studentów, doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

KOMUNIKAT dotyczący stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych AWF w Poznaniu i ZWKF w Gorzowie Wlkp.

KOMUNIKAT  dla studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji dotyczący przyznania miejsc w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018

KOMUNIKAT dot. stypendium socjalnego na rok akademicki 2017/2018 dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz/lub stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych

KOMUNIKAT dla Wydziału WFSiR dotyczący zasad przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2017/2018

         Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - PUNKTACJA

STYPENDIA POMOSTOWE

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017

W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA ZNAJDĄ PAŃSTWO

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

2. Oświadczenie.

3. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzający, okres zasiłkowy.

4. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolnicznej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

5. Deklarację numeru konta bankowego.

6. Wniosek o zwiększenie stypendium socjalnego.

7. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim - Dziekani.

8. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim - Prorektor ds. Studiów.

9. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób  niepełnosprawnych.

10. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora.

11. Punktację do wniosku o przyznanie stypendium Rektora.